Ngày 17 tháng 8 năm 2017 trường Tiểu học Yên Xá tổ chức Lễ Kết Nạp Đảng

 Đồng chí Cung Quốc Trưởng, Bí thư Chi bộ đọc quyết định kết nạp Đảng viên của Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Trì.   và trao Quyết định

1. Đồng chí Vũ Thuỳ Liên nhận quyết định kết nạp Đảng viên

2. Đồng chí Trần Thị Lan Anh nhận quyết định kết nạp Đảng viên

3. Đồng chí Phạm Thị Hiền nhận quyết định kết nạp Đảng viên

4. Đồng chí Hoàng Thị Hương Anh nhận quyết định kết nạp Đảng viên

Các đồng chí nhận quyết định được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh kính yêu và sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ, các đồng chí đã xin thề:

  • Tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, với mục đích lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • Suốt đời phấn đấu vì Chủ nghĩa Cộng sản, vì hạnh phúc của nhân dân.
  • Thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam..

Xin thề, xin thề, xin thề!

      Đại diên chi uỷ đồng chí Cung Quốc Trưởng bí thư chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.

     Đồng chí Vũ Thuỳ Liên, Trần Thị Lan Anh, Phạm Thị Hiền, Hoàng Thị Hương Anh các đồng chí đã là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Là đảng viên các đồng chí càng phải tích cực học tập, rèn luyện phấn đấu hơn nữa, phải tích cực học tập, làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Là đảng viên đồng chí có  nhiệm vụ 

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Là đảng viên đồng chí  có quyền:

1. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.

2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

4. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

Đồng chí là đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Về nhiệm vụ của Chi bộ:

Chi bộ có nhiệm vụ: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng viên; kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng viên; thu, nộp đảng phí. Chi bộ, chi uỷ họp thường lệ mỗi tháng một lần.

Đồng chí Bí thư giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Hải và đồng chí Nguyễn Thị Phương Huyền tiếp tục giúp đỡ đồng chí Vũ Thuỳ Liên, đồng chí Lương Thị Xoan và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Loan tiếp tục giúp đỡ đồng chí Phạm Thị Hiền, đồng chí Cung Quốc Trưởng và đồng chí Đỗ Thị Hải Yến tiếp tục giúp đỡ đồng chí Trần Thị Lan Anh, đồng chí Hoàng Thị Hồng Ánh và đồng chí Đỗ Thị Minh Hạnh tiếp tục giúp đỡ đồng chí Hoàng Thị Hương Anh  trong thời gian là đảng viên dự bị để trở thành đảng viên chính thức.  

                                                                                                   Chi bộ trường Tiểu học Yên Xá